Zapsaný spolek TYDÝT a RADA NOTOVÁNÍ 

vypisují pro rok 2024

jubilejní XX. ročník hudební soutěže

mladých folkových a hudebně příbuzných interpretů živé hudby postavené rozhodující měrou na akustických nástrojích 

NOTOVÁNÍ

 

S O U T Ě Ž N Í   Ř Á D

 • Zájemce o účast v soutěži svojí přihláškou potvrzuje, že bere na vědomí následující soutěžní řád a zavazuje se ho respektovat.
 • Soutěže se může zúčastnit každý folkový či hudebně příbuzný soubor nebo sólista (dále soutěžící), který je přihlášen k trvalému pobytu na této planetě, cítí se býti k soutěžení dostatečně mlád, nezvítězil již v soutěži Notování (Notování pod Vyšehradem) a není členem Rady Notování.
 • Soutěž probíhá v šesti základních kolech, třech semifinále a finále. Počet základních kol (resp. semifinále) může být případně změněn podle počtu přihlášených.
 • Platí pro ně následující pravidla:

ZÁKLADNÍ  KOLA

 • V každém základním kole se utkají minimálně 4, maximálně 6 soutěžících určených z přihlášených dramaturgem soutěže. Nemůže-li neočekávaně nastoupit některý ze soutěžících, je věcí Rady Notování, aby rozhodla o řešení situace. Jakékoliv změny v pořadí soutěžících nebo v obsazení soutěžních večerů dohodou mezi soutěžícími nejsou možné! 
 • Pořadí soutěžících určuje dramaturg soutěžní části.
 • Každý soutěžící hraje čtyři písně, přičemž celkový čas vystoupení (od první do poslední písně) nesmí přesahovat 15 minut. 
 • Týden před základním kolem Rada Notování zašle soutěžícím informační mail. Každý interpret poté potvrdí svoji účast a zašle seznam soutěžních písní včetně autorů hudby a textu. Interpret, který touto cestou nepotvrdí svoji účast, bude nahrazen náhradníkem. Soutěžící, který se bez omluvy nedostaví na soutěžní večer, se tímto vyřazuje do budoucna z možnosti v Notování soutěžit.
 • Soutěžícího představuje a uvádí speaker, který mj. seznamuje diváky i s pravidly hlasování. 
 • Soutěžící by měl mluvit co nejméně, po svém vystoupení zásadně nepřidává a nechodí se děkovat.
 • Po dohrání posledního soutěžícího, proběhne zvuková rekapitulace všech soutěžních písniček.
 • Během přestávky následuje divácké hlasování na hlasovadlech (hlasovacích lístcích), které jsou nedílnou součástí vstupenky a nelze je získat jinak, než zakoupením vstupenky.
 • Diváci hlasují jednak pro jednotlivé soutěžní písně a také pro nejlepšího interpreta daného večera (preferenční hlasy).
 • Počet hlasů, který divák odevzdává pro toho večera hrané soutěžní písně, je vždy uveden na hlasovadle a je dán počtem soutěžících: 4 soutěžící = 16 písní = 7 hlasů, 5 soutěžících = 20 písní = 8 hlasů, 6 soutěžících = 24 písní = 10 hlasů.
 • Hlasovací lístek, na kterém bude označeno více či méně písní je neplatný a do bodování nebude započítáván! Možnost hlasování končí oznámením speakera před koncem přestávky.
 • Za každý hlas je písničce připočítáván jeden bod, stejně tak je připočítáván jeden bod za každý hlas pro nejlepšího interpreta večera (preferenční hlasování).
 • V diváckém hlasování písniček vítězí píseň, která nasbírala v součtu nejvíce bodů. V diváckém hlasování o nejlepšího interpreta vítězí interpret, který nasbírá v součtu nejvíce bodů.
 • Výsledky hlasování večera budou vyhlášeny na závěr programu po vystoupení hosta. Po každém základním kole budou na webu soutěže zveřejněny tabulky hlasování nejúspěšnějších interpretů a nejúspěšnějších písní. U písní bude započítáváno procento úspěšnosti dané počtem hlasujících diváků.
 • Do semifinále postoupí tři soutěžící, kteří získali nejvíce preferenčních hlasů a prvních osm soutěžících z tabulky nejúspěšnějších interpretů dle písniček po všech základních kolech. Pokud se stanou postupujícími již z tabulky preferenčních hlasů nejúspěšnějších interpretů, postupují soutěžící s nejvyšším procentem úspěšnosti dle bodování jednotlivých písniček, kteří dosud nepostupují.
 • Dalších sedm postupujících interpretů určí Rada Notování po posledním základním kole.

SEMIFINÁLE

 • V semifinálových večerech soutěží postupující z předchozích základních kol. Nemůže-li některý ze semifinalistů ve stanovený večer nastoupit, má Rada Notování právo doplnit počet soutěžících o soutěžícího, který v základních kolech zaujal, leč na postupové místo nedosáhl. 
 • V semifinále platí stejná pravidla jako v základních kolech, s tím, že z tabulky preferenčních hlasů postupuje soutěžící s nejvyšším počtem hlasů a z tabulky z diváckého hlasování úspěšnosti písniček postupují první tři soutěžící. Pokud by již postupoval z tabulky preferenčních hlasů, postoupí pak další v pořadí, který dosud nemá postup zajištěn. 
 • Rada Notování vybírá dva své finalisty po závěrečném semifinále. Postupující Rady Notování jsou určováni bez ohledu na to, ve kterém semifinálovém kole soutěžili.

FINÁLE

 • Ve finále se utkají soutěžící postoupivší z předchozích semifinále.
 • Nemůže-li některý z finalistů ve stanovený večer nastoupit, má Rada Notování právo doplnit počet účastníků o soutěžícího, který v předchozích semifinálových kolech zaujal, ale uniklo mu postupové umístění.
 • Počet soutěžních písní stanoví Rada Notování před finálovým večerem. Písničky nejsou zapisovány na soupisku, protože v diváckém hlasování jsou tentokrát na obvyklých hlasovacích lístcích odevzdávány body přímo pro soutěžící finalisty. Diváci dávají své hlasy (1hlas = 1bod) vždy polovině finalistů, v případě lichého počtu finalistů musí počet bodovaných převyšovat polovinu o jednoho finalistu. Bude-li na některém lístku uvedeno více či méně soutěžících, je tento neplatný a nebude započítáván.
 • Vítězem diváckého hlasování je soutěžící, který nasbíral nejvíce bodů.
 • Druhého vítěze určuje Rada Notování, přičemž její výrok může být shodný s volbou publika.
 • Finalisté jsou zváni na další hudební akce, se kterými spolupracujeme. 

Č A S O V Ý    H A R M O N O G R A M,    M Í S T O    K O N Á N Í

Soutěž proběhne v koncertním sále MUSIC CITY POINT v budově obchodu hudebními nástroji a příslušenstvím MUSIC CITY, Ocelářská 937/39 v Praze 9 – Vysočanech.

Základní kola – 4. 1. 2024, 1. 2. 2024, 7. 3. 2024, 4. 4. 2024, 2. 5. 2024, 6. 6. 2024

Semifinále – 5. 9. 2024, 3. 10. 2024, 7. 11. 2024

Finále – 5. 12. 2024 

Termíny jsou obvykle první čtvrtky v měsíci. Změna termínů vyhrazena.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

 • Z celé soutěže je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přihláškou do soutěže dává soutěžící souhlas s použitím záznamů pro propagační účely soutěže. Rada NOTOVÁNÍ se zároveň zavazuje, že soutěžícím zašle záznam jejich vystoupení.
 • Rada NOTOVÁNÍ je oprávněna vyloučit soutěžícího v případě, že jeho jinými aktivitami by byla jakýmkoliv způsobem dotčena či omezena jeho účast a vystoupení v soutěži.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o ryze amatérskou soutěž veškeré diety, odlučné, cestovné, honoráře a všechny ostatní skvělé požitky nebudou soutěžícím poskytovány. 
 • Veškeré další šlamastyky řeší Rada NOTOVÁNÍ zralou úvahou.

V Praze 11. 12 .2023